Anvisningar och riktlinjer för användning av OceanSolution

1. Ju renare ditt vatten är, desto bättre blir oftast resultatet. Alla föroreningar har en elektrisk laddning och ju fler av dessa som finns, desto större blir den begränsning av antalet önskvärda element som tas upp av växterna.
2. Kranvatten brukar hålla ca 300-400 ppm (parts per million, miljondelar). Brunnsvatten har generellt sett ett något högre TDS-värde och det beror mycket på hur mycket lösta mineraler man får från lokala sedimentlager.
3. Om du vill få bästa möjliga resultat, så rekommenderar vi att testa vattnets kvalitet. Detta görs med en TDS-mätare. (Total Dissolved Solids - betyder total mängd lösta solider). En TDS-mätare kan köpas från många håll på Internet. www.hannainst.se har ett brett utbud. Ju lägre TDS-halt vattnet håller, desto bättre. Ett värde över 500 rekommenderas inte för användning med OceanSolution. Har du möjlighet att använda vatten renat genom Omvänd Osmos, ett speciellt filtersystem som filtrerar bort de flesta orenheter, så kan detta vara optimalt sett till resultatet du kommer få. Har man inte tillgång till denna typ av vattenrening, så får man göra det bästa av situationen med sitt vanliga vatten.
4. Behovet av att testa ditt vatten är särskilt relevant vid hydroponisk odling, en odlingsform där växterna växer direkt i näringslösning istället för i jord. Ett startvärde för vattnet under 50 är önskvärt här. För att uppnå detta kommer du med all säkerhet att behöva använda utrustning för Omvänd Osmos. Detta kan inhandlas av någon aktör som jobbar med olika lösningar inom vattenrening.

Doseringsanvisning för olika odlingsformer:
Har du en kompakt lerjord rekommenderas användning av OceanSolution högst några gånger per odlingssäsong. En mer genomsläpplig sandjord kan många gånger sprutas ända upp till en gång i veckan eller åtminstone fyra till fem gånger per odlingssäsong. Vissa odlare sprayar grödan så ofta som dagligen – speciellt inom hydroponisk odling. Prova dig fram för bäst resultat. Växterna suger effektivt åt sig näringen genom bladverket (undersidan av bladen). Applicera OceanSolution på morgonen eller kvällen (gärna då daggen börjat lägga sig) och undvik applicering då solen står på.
 
Åkerodling
1. Besprutning bör ske med en lösning beståendes av 100 liter färdigblandad lösning per tunnland (ca 5000 kvm) .
2. Det allmänna utspädningsförhållandet är en del OceanSolution-koncentrat per hundra delar vatten.
3. Se till att du börjar med en ren spruta - skölj noga innan du använder den till OceanSolution.
4. Fyll din spruta till tre fjärdedelar full med det vatten du tänker använda. Addera sedan OceanSolution-koncentratet i rätt mängd. Fyll sedan på resterande vattenmängd så att det blir rätt mängd enligt 1:100 blandningen. Sedan är det klart att börja spruta den utspädda OceanSolution-lösningen.

Fruktträd
1. Applicera OceanSolution på marken runt trädet. Spraya även bladverket då bladen tar upp lösningen effektivt.
2. Mängden bör här uppgå till ca 100 liter färdigblandad lösning per tunnland - men vill du spraya mer så kommer det inte göra någon skada. I själva verket kan man svårligen applicera för mycket. Använd 1:100 spädning enligt ovan. Det kan ibland vara lättare att fördubbla utspädningen för att ge dig tillräckligt med lösning för varje träd. Speciellt om du inte använder en spruta när du applicerar OceanSolution.
3. Börja med att applicera lösningen nära stammen och jobba dig sedan ut så att du täcker marken under trädet till ca 80 procent ut till kanten av kronan.
4. Du kan göra detta en eller flera gånger under en säsong, helst innan blomningen. Två eller fler applikationer per säsong kan vara bra för träd som växer i sjukdomsbenägna områden. Detta skyddar mot olika former av svampsjukdomar.
 
Radsådda grödor
1. Den idealiska appliceringsmetoden är bandbesprutning av odlingsraderna.
2. Alla grödor, inklusive träd som utplanteras, kommer att ha mycket bättre vitalitet och framgång efter plantering - om rötterna är doppade i utspädd OceanSolution-lösning innan de planteras  i marken.
3. För radsådda grödor så kan OceanSolution appliceras genom bevattningssystemet. Innan så sker är det tillrådligt att testa vattenförsörjningens kvalitet med en TDS-mätare enligt ovan.

Trädgårdar, häckar, träd
Blanda 10ml OceanSolution lösning i en liter vatten - dvs späd med en faktor 1: 100. Denna liter färdig växtnäring kan du sedan spraya efter behag på allt som växer. För bäst resultat - applicera gärna flera gånger per säsong . Applicera endera genom en tryckspruta eller med en vattenkanna.

OceanSolution fakta
 Studier som gjorts av tillverkaren OceanGrown i USA visar att även om den odlade grödan ibland kan se mindre färgrik och attraktiv ut än traditionellt odlade grödor, så visar ändå resultaten på att grödor odlade med hjälp av OceanSolution oftast uppvisar följande egenskaper:
1. Grödan smakar signifikant mycket bättre än den traditionellt odlade grödan. Detta beror på att OceanSolution ger ett tillskott av 90 element till grödan - att jämföra med traditionell odling som sällan ger fler än 6-8 element i alldeles för stora och oproportionerliga mängder.
2. Slutprodukten har en mycket längre hållbarhet än den traditionellt odlade produkten. Inga konserverande ämnen behöver tillsättas. Ttrots detta uppvisar växterna en betydligt längre hållbarhet efter skörd.
3. Påverkan på miljön är signifikant mycket lägre då man inte behöver använda stora mängder dyrt handels- eller stallgödsel. Man kan även minska användningen av växtskyddsmedel som annars behövs för att skydda växterna från olika angrepp av mögel, bakterier, svampar och insekter.
4. Den totala kostnaden blir mindre eftersom man slipper inköp av dyra gödningsmedel och växtskyddsmedel. Det krävs även mindre mänskliga och maskinella insatser för att driva upp grödan. Detta sparar pengar och tid för odlaren. Även en reduktion av växtens totala vattenbehov har noterats.

När konventionella gödningsmedel används så skapar det olika problem med jorden. Kvävebaserade gödningsämnen försurar jorden och skapar obalans. Det rubbar den naturliga floran och faunan i marken. Mikrofloran och de naturliga humus- och fulvosyrorna minskar och påverkar växtmiljön negativt. De små mängder spårämnen som kan finnas kvar i den utarmade jorden får växten ännu svårare att ta upp då den överväldigande mängden handelsgödselämnen stör upptaget av kvarvarande spårämnen.
 
Annat att tänka på när du använder OceanSolution
Att ge växterna tillgång till periodiska systemets alla 90 element är som att låta växterna välja och vraka från ett komplett smörgåsbord med näringsämnen. De väljer helt enkelt ut de mineraler och spårämnen som just den växten kräver för att ge optimal smak, hållbarhet och livskraft. När man applicerar OceanSolution på odlingsmarken så binder alla dessa element till jorden och ligger sedan där redo att absorberas av de växter som så väl behöver dessa. En tomat vet man använder 56 olika ämnen – om den nu får tillgång till dessa. Man kan också göra en liknelse vid de sjuka djur som intuitivt letar efter olika näringsämnen genom att gnaga på bark eller sprätta i jord och sedan äta den. Det är samma "instinkt" som gör att växternas kromosomer riktar rötterna för att gräva fram de mineraler och spårämnen, som gör det möjligt för växten att utveckla optimal hälsa. Om hela spektrat av mineraler och spårämnen inte är tillgängligt för växten, så får den nöja sig med det som finns tillgängligt. Resultatet blir växter som inte når sin fulla potential vad gäller livskraft, smak och hållbarhet. Med den begränsade näring som finns i dagens stall- och handelsgödsel, så blir växterna inget annat än tomma hologram som saknar smak och som kräver livsuppehållande insatser med växtgifter och andra bekämpningsmedel för att överhuvudtaget överleva. Denna suboptimala produkt konsumeras i sin tur av både djur och människor vilket naturligtvis leder till brist på dessa viktiga näringsämnen även i dessa led. Detta leder i sin tur till sjuka djur och människor. OceanSolution ger växterna tillgång till alla de näringsämnen växten behöver och är således den felande länken mellan ekologisk odling och ett hållbart lantbruk som kan uppvisa samma, eller till och med bättre avkastning, som ett jordbruk byggt på handelsgödsel och gifter.

Många har en felaktig bild av vad odlingsmarken egentligen bidrar med till växterna. Man tror att det krävs stora mängder gödningsämnen som sedan växten konsumerar undan för undan när den växer. Detta är viss mån felaktigt då jorden först och främst behöver bistå växterna med ett brett spektrum med mineraler och spårämnen, ofta i så små mängder att den årliga förbrukningen knappt märks på det stora hela.

Detta kan illustreras med ett klassiskt experiment som den belgiska vetenskapsmannen Jan Van Helmont gjorde redan år 1600. Han planterade då ett pilträd vägandes två kilo i ett tillslutet rör som innehöll 100 kg jord. Efter 5 års regelbunden vattning vägde pilen över 80 kilo. Då separerade man pilen från jorden och vägde jorden. Det visade sig att pilen som vägde över 80 kilo under 5 år bara hade konsumerat ca 60 gram material ur jorden (Från "hydroponisk Livsmedelsproduktion - Howard Resh, PhD. ISBN 0-931231-99-X). Växter är egentligen inget annat än solfångare som omvandlar ljusenergin från solen via den fotosyntetiska processen till vitaminer, fettsyror, kolhydrater och proteiner. För att kunna göra detta optimalt kräver de vissa grundläggande mineraler och spårämnen dock. Utan dessa kan de inte hålla sig optimalt friska och utveckla den näring och smak de är programmerade att göra. De ofantliga mängder ensidiga gödningsämnen vi fått för oss att använda i ett modernt lantbruk, ger oss undernärda och sjuka växter som resultat.

Genom att minska handelsgödslet och istället fokusera på att ge växterna den naturliga bredd av alla ämnen i små mängder, så återställer vi balansen i odlingsmarken och vi får friska växter som utvecklar optimal smak som inte kräver stora mängder växtskyddsmedel – eftersom en optimalt frisk växt håller sig fri från angrepp ändå!